Posiedzenie Zarządu Okręgu - marzec 2024

Posiedzenie Zarządu Okręgu

 

W dniu 25 marca 2024 roku  w Biurze Zarządu Okręgu przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Okręgu.

Na wstępie Prezes ZO Andrzej Świętach przywitał zebranych członków Zarządu Okręgu oraz zaproszonych gości w osobach Sekretarza OKR Tadeusza Sobotowicza, Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sadu Koleżeńskiego Zdzisława Tomaszewskiego, Głównej Księgowej Okręgu Lilii Banat, starszego Specjalistę Adama Suchoraba oraz asystenta ZO.

Po przedłożeniu i przyjęciu porządku posiedzenia przystąpiono do realizacji kolejnych jego punktów.

Zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia ZO z dnia 19 grudnia 2023 roku.  

Prezes ZO przedłożył informacje z prac ZG PZW oraz poinformował o planowanych spotkaniach z delegatami na XXXII KZD na których będą przedłożone bieżące zagadnienia dotyczące działalności ZG PZW oraz odbędą się konsultacje zmian projektu statutu. Przedstawił relacje z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego związanego z oceną obecnej sytuacji na Odrze oraz planowanych działaniach, poinformował odbytym spotkaniu w RZGW – Wody Polskie we Wrocławiu.  Wspomniał również o zaproszeniu  na dzień 26 marca do Wód  Polskich w Warszawie oraz na spotkanie w dniu 28 marca do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wiceprezes ds. Sportu  Bogusław Krawczyk omówił akcje sprzątania terenów przy ul. Zawalnej i Pasterskiej tzw. „Leclerk” oraz wyniki I tury GPO w Feederze, w której udział brało 99 zawodników. Poinformował również o wytycznych Głównego Kapitanatu Sportowego w zakresie konieczności sędziowania zawodów wędkarskich wszelkich szczebli przez sędziów posiadających stosowne licencje (klasy sędziowskie).

Wiceprezes ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód  Karol Wszołek przedstawił informacje ze szkolenia Komendantów Powiatowych SSR oraz Komendantów Grup Terenowych SSR, które odbyło się w Domu Wędkarza. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Straży Miejskiej Wrocławia oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej i Komendant Posterunku Wrocław Państwowej Straży Rybackiej.

Ponadto omówił zatwierdzone uchwałą Prezydium ZO Zasady Przydziału umundurowania, obuwia i wyposażenia dla Strażników Społecznej Straży Rybackiej, chroniących wody użytkowane przez Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu. Poinformował również, że na posiedzeniu Komisji Ochrony Wód rozpatrzono wnioski Komendantów SSR i przyznano odzież, obuwie oraz wyposażenie dla aktywnych strażników SSR z wszystkich 10 powiatów na terenie działania Okręgu.

Wiceprezes ds. Młodzieży Kol. Piotr Cieślak omówił pokrótce przebieg szkolenia, które odbyło się 24 lutego 2024 roku na terenie Stanicy PZW w Borzygniewie nad zbiornikiem Mietków, dla kandydatów na Instruktorów Szkolenia Młodzieży PZW. Warsztaty współprowadzili także Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży Kol. Bartłomiej Dytwiński oraz Kol. Adam Suchorab - inspektorzy Szkolenia Młodzieży, którzy poruszyli wiele ważnych  aspektów dotyczących prowadzenia zajęć ekologiczno-wędkarskich z młodzieżą.

Kol. Cieślak podkreślił wysoką frekwencję na szkoleniu, po którym odbył się egzamin i kolejne osoby uzyskały tytuł Inspektora Wędkarstwa Młodzieżowego. Przedłożył również informacje  o stanie przygotowań do organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz Strefowej Olimpiady Młodzieży, które mają się odbyć na stawach w Białym Kościele.

Następnie Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Wód Marek Olczyk przedstawił zakres podejmowanych działalności w trakcie posiedzeń oraz prac w terenie m.in. w trakcie odłowów stawów w OZ Szczodre. Ponadto poinformował o trwających wiosennych zarybieniach zbiorników drobnych karpiem handlowym oraz planach na najbliższe miesiące a także o  pracach związanych z  wykonaniem krześlisk na zbiorniku Mietków celem stworzenia dogodnych warunków do odbycia tarła m.in sandacza i zwiększenia przeżywalności wylęgu.

W dalszej części posiedzenia głos zabrał Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej Kol. Tadeusz Sobotowicz, który krótko przedstawił przeprowadzone w ostatnim czasie czynności kontrolne.  

Kolejno Wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego poinformował o rozprawie jaka miała miejsce w 1 kwartale tego roku oraz o jej rozstrzygnięciu. 

W trackie dalszej części obrad poruszono najważniejsze tematy dotyczące działalności Okręgu.

Podjęto uchwały dotyczące przedłożonych uchwał Prezydium ZO.

Następnie Dyrektor Biura ZO omówił działalność biura w bieżącym okresie oraz wykonanych i realizowanych pracach na stawach w  OZ Szczodre.

Na tym posiedzenie zakończono.